Rajasthan Tour Packages

Rajasthan Tour Packages

Cab Rental in Amritsar

Rajasthan Desert Tour Package (6 Nights / 7 Days)

Delhi - Jaipur - Shekhawati - Bikaner - Jaisalmer - Pushkar

DAY 1 : NEW DELHI - JAIPUR
DAY 2: JAIPUR - SHEKHAWATI - BIKANER
DAY 3: BIKANER - JAISELMER
DAY 4: JAISELMER Local Sight seeing
DAY 5: JAISELMER - JODHPUR
DAY 6: JODHPUR - PUSHKAR - JAIPUR
DAY 7: JAIPUR - NEW DELHI

Book Now

Cab Rental in Amritsar

Rajasthan Cultural Tour Package (14 Nights /15 Days)

Jaipur - Bikaner - Pushkar - Jaisalmer - Jodhpur - Chittaurgarh - Udaipur - Agra and Ranakpur

DAY 1: ARRIVAL AT JAIPUR
DAY 2: AIPUR - SHEKHAWATI
DAY 3: SHEKHAWATI - BIKANER
DAY 4: BIKANER - JAISALMER
DAY 5: JAISALMER Local Sight seeing
DAY 6: JAISALMER - JODHPUR
DAY 7: JODHPUR MOUNT ABU
DAY 8: MOUNT ABU
DAY 9: MOUNT ABU UDAIPUR
DAY 10: UDAIPUR NATHDWARA - UDAIPUR
DAY 11: UDAIPUR - CHITTAURGARH
DAY 12: CHITTAURGARH - PUSHKAR
DAY 13: PUSHKAR JAIPUR
DAY 14: JAIPUR AGRA
DAY 15 : AGRA - NEW DELHI

Book Now

Cab Rental in Amritsar

Rajasthan Historic Tour Package (9 Nights / 10 Days)

Delhi - Bikaner - Jodhpur - Jaisalmer - Pushkar - Jaipur - Udaipur - Mount Abu and Shekhawati

DAY 1: NEW DELHI-JAIPUR
DAY 2: JAIPUR - BIKANER
DAY 3: BIKANER - JAISALMER
DAY 4: JAISALMER Local Sight seeing
DAY 5: JAISALMER - JODHPUR
DAY 6: JODHPUR - MOUNT ABU
DAY 7: MOUNT ABU - UDAIPUR
DAY 8 : UDAIPUR Local Sight seeing
DAY 9: UDAIPUR AJMER PUSHKAR - JAIPUR
DAY 10: JAIPUR-NEW DELHI

Book Now

Cab Rental in Amritsar

Rajasthan Tour Package (11 Nights / 12 Days)

Agra - Jaipur - Pushkar - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Shekhawati

DAY 1: ARRIVAL IN AGRA
DAY 2 : AGRA FATEHPUR SIKRI - JAIPUR
DAY 3: JAIPUR Local Sight seeing
DAY 4: JAIPUR - PUSHKAR
DAY 5: PUSHKAR - JODHPUR
DAY 6: JODHPUR Local Sight seeing
DAY 7: JODHPUR - JAISALMER
DAY 8 : JAISALMER Local Sight seeing
DAY 9: JAISALMER - BIKANER
DAY 10: BIKANER Local Sight seeing
DAY 11: BIKANER - MANDAWA
DAY 12: MANDAWA - DELHI

Book Now